Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Dok Arends.

Tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 19.00 Insulinstuen.

Der var ca. 25 fremmødte og aftenen blev indledt med snitter og et glas vin.

Generalforsamlingen blev afholdt i.h.t. de nye vedtægter godkendt af bestyrelsen 17. maj 2022.

1) Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Rune Lyager som blev enstemmigt valgt. Rune kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2) Valg af referent.

​Anja Norn blev valgt som referent.

3) Formandens beretning til godkendelse.

Dina Blomstrand aflagde formandens beretning om det forgangne år. Der blev i 2021 søgt mange fonde til arbejdet i Dok Arends. Derudover har Brande Kunstskole også fået fået bevilliget fondsdonationer. Der har været afholdt adskillige foredrag bl.a. om det gamle Brande samt et foredrag med Søren Vester.

Brande Kunstskole blev oprettet i august med åbent hus og indvielse af et kunstværk at Britta Egebjerg. Første sæson med kurser i kunstskolen begyndte i september. Dina kunne konstatere at der har været god søgning på kurser, både til børn og voksne.

Bestyrelsen har arbejdet meget og haft ugentlige møder som workshops i forbindelse med specifikke opgaver. Kirsten Pedersen har hjulpet med fondsansøgninger og Peder Johansen har været uundværlig i den daglige drift. Uden deres frivilligt indsats havde der været endnu mere arbejde til bestyrelsen.

Kunstskolen blev godkendt af Folkeoplysningen i marts 2022 og dermed valgte Dina at trække sig fra bestyrelsen i Dok Arends, da man ikke må sidde i begge bestyrelser.

4) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Kasserer Ilse Christensen fremlagde og gennemgik regnskabet for 2021.

Ved regnskabsårets afslutning var der 167 betalende medlemmer i Dok Arends. Derudover har der været fornuftige indtægter via husleje og forpagtningsafgift fra Vandrehjemmet. Der har været en del udgifter til afdrag (til kommunen), alment vedligehold og oprettelse af Kunstskolen.

Årets resultat var 67.563 kr.

5) Fremlæggelse af indeværende års budget til orientering.

Ilse gennemgik budgettet for 2022.

6) Orientering om næste års drift og anvendelse af overskud eller dækning af underskud.

Næstformand Lotte Stoltenborg gennemgik nye aktiviteter og tiltag bl.a. samarbejde med Herning Sprogskole, der nu afholder danskkurser. Derudover blev det kommende bygge- og renoveringsprojekt Dagligstuen gennemgået.

7) Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

8) Valg af bestyrelse.

Ilse Christensen, Lotte Stoltenborg og Anja Norn ønskede at genopstille og blev alle tre enstemmigt genvalgt. Peder Johansen og Bitten Nielsen blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

9) Valg af suppleant.

Kirsten Pedersen blev foreslået og valgt som suppleant.

10) Valg af revisor.

Peder Holt A/S fortsætter som revisor.

11) Aflæggelse af årsberetning fra eksisterende underudvalg.

Bl.a. p.g.a. Corona er underudvalg/aktivitetsråd ikke kommet op at køre i det forgangne år. Planen er at skal ske når den nye bestyrelse har konstitueret sig og Dagligstuen realiseres.

12) Eventuelt.

Ingen spørgsmål til eventuelt.

Generalforsamlingen for 2022 blev hermed afsluttet.

Denne side bruger cookies. Læs mere i vores Privatlivspolitik.  Læs mere

%d bloggers like this: